Uzņēmumu athitektūra IT rīku ieviešanai

Jēdzienu “Uzņēmuma arhitektūra” (Enterprise arhitecture) visā pasaulē izmanto kā apzīmējumu darbībām, kas nodrošina sekmīgu uzņēmuma “uzbūvēšanu” un vēlāku “pārbūvēšanu”, lai nodrošinātu noteikto mērķu sasniegšanu. Vadības teorijas pamatprincipos nekas nav mainījies. Ir mainījušies vadītāju darba rīki – metodes un pieejas, kā vadības principi tiek īstenoti dzīvē. Mūsdienās efektīvas organizācijas funkcionēšana vairs nav iedomājama bez informācijas tehnoloģijām – datorprogrammām, kas vienkāršo komunikāciju, saglabā zināšanas, apkopo datus lēmumu pieņemšanai un automatizē ikdienas darbu ar zemu pievienoto vērtību.

Biznesa pasaulē ir jārada produkts vai pakalpojums, kas ir vajadzīgs klientam. IT pasaulei ir rīki, kas var palīdzēt to izdarīt efektīvāk. IT rīku piedāvājums ir liels, bet ir ļoti maz piemēru, ka to ieviešana dzīvē būtu notikusi laikā, plānotajās izmaksās un ar iecerēto funkcionalitāti. Pamatiemesls ir, ka brīdī, kad jāpieņem lēmums par biznesa IT rīku ieviešanu, saskaras divas pasaules – Biznesa pasaule un IT pasaule. Katra no tām pasauli redz atšķirīgi un runā atšķirīgā valodā. Bieži prasības IT rīkam izstrādā uzņēmuma IT personāls (ar zināšanām IT jomā) kopā ar uzņēmumu struktūrvienību vadītājiem (ar zināšanām strūktūrvienības operatīvajā vadībā). Un ļoti retos gadījumos tiek piesaistīti profesionāļi stratēģiju, nākotnes mērķu un procesu modelēšanā, lai izstrādātu prasības IT sistēmai, kas redz uzņēmuma nākotnes vajadzības kopumā. Tāpēc arī jaunieviesto IT sistēmu ieviešana nereti ir smaga un rezultāts neattaisno cerības. 

FORCEO Technologies pieeja uzņēmuma arhitektūrai balstās uz stratēģijas, nākotnes mērķu un procesu modelēšanu, lai nodrošinātu biznesa vajadzībām atbilstošu vidi. 

Nav labu vai sliktu IT risinājumu. Ir tikai konkrētajam uzņēmumam piemēroti vai nederīgi risinājumi.

Lai jauna IT risinājuma ieviešana būtu “veiksmes stāsts”, ir jāizpildās vismaz 2 nosacījumiem:

Nosacījums #1

Tam ir jānodrošina uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa mērķu sasniegšana

Nosacījums #2

Tam ir jānodrošina efektīvāka procesu norise

FORCEO Technologies risinājums sekmīgai IT rīku ieviešanai.

Primārās ir klienta biznesa vajadzības! IT rīks tiek ieviests tikai tad, kad organizācija ir iezīmējusi savus nākotnes mērķus un ir skaidri nākotnes procesu modeļi. Tikai tad, kad ir identificēti nākotnes izaicinājumi vai problēmas, ir laiks apspriest IT risinājumus!

Mērķi
Mērķi
Procesi
IT rīki